MODERNÁ IZOLÁCIA PRE KOMFORTNÝ ŽIVOT

MODERNÁ IZOLÁCIA PRE KOMFORTNÝ ŽIVOT

Kvalitná tepelná izolácia z dvojzložkovej polyuretánovej peny.

Výrazne prispieva k zvýšeniu energetickej úspornosti stavby.

Určená pre budovy na bývanie, budovy pre priemysel a administratívu a budovy občianskej vybavenosti.

0918 244 119

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti GRUND OIL s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 871/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 48 256 871, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka 32535/P (Ďalej len“Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vypracovania cenovej ponuky, komunikácie s dotknutou osobou, realizácie zákazky pre dotknutú osobu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu nevyhnutnú na splnenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej objednávky alebo zmluvy. 

V prípade vypracovania cenovej ponuky je ponuka platná 30 dní, a po uplynutí tejto doby bez následnej realizácie budú údaje dotknutej osoby a komunikácia s ňou zmazaná. Spracovanie osobných údajov Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti GRUND OIL s.r.o. 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba
právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov
 • obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov